• prowadzenie książki przychodów i rozchodów

  • ewidencja zakupu i sprzedaży

  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia

  • ewidencja przebiegu pojazdu ("kilometrówka")

  • ewidencja zatrudnienia i kart przychodów

  • sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K

  • sporządzanie i rozliczanie płac pracowników (wynagrodzenia, nadgodziny, zwolnienia lekarskie, nieobecności, urlopy)

  • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych

  • rozliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych

  • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

  • analiza prawidłowości dowodów księgowych pod względem formalnym

 • prowadzenie ewidencji przychodów i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

  • ewidencja przychodów

  • ewidencja zatrudnienia i karty przychodów

  • wykaz środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych

  • delegacje służbowe krajowe i zagraniczne

  • analiza prawidłowości dowodów księgowych pod względem formalnym

 • prowadzenie spraw płacowych oraz obsługa w zakresie ZUS

  • wynagrodzenia pracowników

  • listy płac

  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych, miesięcznych rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych

  • informowanie o należnych opłatach

  • roczne informacje o dochodach PIT-11, PIT 8B PIT- 4R

  • przygotowanie dokumentów płatniczych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych

  • obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych

 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT

  • rejestry sprzedaży i zakupu VAT

  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i trójstronnych

  • eksport i import towarów i usług

  • rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT

 • sporządzanie zeznań podatkowych na koniec roku PIT-36, PIT-36L,PIT-37, PIT-28,

 • miesięczne zestawienia i analizy dotyczące działalności firmy w formie uzgodnionej z klientem

 • pomoc przy zakładaniu i likwidowaniu działalności

 • przesyłanie deklaracji i zeznań podatkowych do właściwych urzędów